Tájékoztató szociális tüzelő igénylésről!

TÁJÉKOZTATÓ

 Tisztelt Kéleshalmi Lakosok!

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére.

Támogatásban részesül, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult előnyt élvez,
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

  1. a) lakatlan az ingatlana,
  2. b) fával nem fűthető az ingatlana,
  3. c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon!
A kérelmeket legkésőbb 2021. november 12. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2021. novemberi ülésén dönt.

Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester