Tüzifa támogatás

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Kéleshalmi Lakosok !

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászorulók részére, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) aktív korúak ellátására,
  2. b) időskorúak járadékára,
  3. c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
  4. e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Ellentétes állítás esetén, illetve amennyiben kétséges, hogy a kérelmező rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, környezettanulmány készítése szükséges.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.
A kérelmeket legkésőbb 2017. november 29. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2017. novemberi ülésén dönt.
Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester