TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Kéleshalmi Lakosok!

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére.

(1) A támogatásban részesül, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) aktív korúak ellátására,
  2. b) időskorúak járadékára,
  3. c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
  4. e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

  1. a) lakatlan az ingatlana,
  2. b) fával nem fűthető az ingatlana,
  3. c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.
A kérelmeket legkésőbb 2023. november 17. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2023. novemberi ülésén dönt.

Tisztelettel:

Maruzsa Valéria Veronika

polgármester