Kéményseprési tájékoztató

Tisztelt Kéleshalmi lakosok!

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ a kéményseprési sormunka ütemterve szerint Kéleshalom Községben 2022. április 6 és május 13 közt végzi a lakossági  ingatlanok kéményseprését.

Kéleshalom, 2022. január 27.

Szvétek Lajos Róbert polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  

Tárgy:  M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz előkészítése, tanulmánytervének, környezeti hatástanulmányának elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése – Tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakók!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, – mint a Magyar Állam nevében eljáró Megrendelő – ajánlati felhívást tett közzé a tárgyi tervek elkészítésére. A vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az UNITEF’83 Zrt. és a Tura Terv Kft. alkotta Konzorcium kötött szerződést a munka elvégzésére a Megrendelővel.

A tárgyi létesítmény a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.1.77. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

A szoros határidőre tekintettel a tervezési munkát megkezdtük.

Tervezőként célunk, hogy a teljes tervezési folyamat a természetvédelmi, fejlesztési vagy egyéb okból érzékeny területek valamint az érintettek lehető legkisebb zavarásával járjon. A tervezés keretében sor kerül geodéziai mérésekre és geotechnikai feltárásokra is. A mérések során szükségessé válhat idegen területekre való belépés (2012. évi XLVI. tv. 24. § alapján).

A tervezés során szükségessé váló vizsgálatokból fakadó esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M9 gyorsforgalmi út tárgyi szakasza fejlesztésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben szíveskedjenek az Önkormányzathoz fordulni, ahol a kölcsönös és folyamatos együttműködés keretében minden egyéb információ rendelkezésre áll.

                                                                     Üdvözlettel:

   
Herpai László kiemelt projektvezető Unitef’83 Zrt   Balogh Imre projektvezető Tura Terv Kft.

Bursa Hungarica támogatások


2021/01/13Maruzsa Valéria

Bursa Hungarica támogatások összesített adatai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához Kéleshalom Községi Önkormányzat is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 5. volt, határidőn belül összesen 4 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba,  ebből 1 fő „A” típusú ,  kiírt pályázatra adta be jelentkezését. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat mind a 1 főt támogatásban részesítette, melynek havi összege összesen 10.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

Bursa Hungarica összesített adatok
„A” típusú támogatottak „B” típusú támogatottak
Pályázók száma 1 fő 0 fő
Érvényes pályázatok száma 1 fő 0 fő
Támogatottak száma 1 fő 0 fő
Összes megítélt támogatás 10.000,- Ft/hó 0 Ft/hó
Támogatás átlagos mértéke 10.000,- Ft/hó 0 Ft/hó

Az önkormányzat döntéséről 2021. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

Közmeghallgatás 2021.11.30-án

Közmeghallgatás

2021.11.30.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 30-án (kedden) 16.30 órától a Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár nagytermében (6444 Kéleshalom, Fő utca 4.) KÖZMEGHALLGATÁST tart.

 NAPIREND

1.) Beszámoló Kéleshalom Községi Önkormányzat 2021. évi munkájáról

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szvétek Lajos Róbert polgármester

2.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Zsebi Sándor falugondnok

3.) Beszámoló a könyvtár 2020. évi munkájáról

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Schaffer Ágnes könyvtáros

4.) Lakossági kérdések, észrevételek

A közmeghallgatáson a Kéleshalom lakosságának lehetősége van arra, hogy helyi közügyet érintő kérdéseket, illetve javaslatokat fogalmazzon meg közvetlenül a polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek.

A közmeghallgatás szervezettebbé tétele érdekében a választópolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői a téma rövid megjelölésével kérdéseiket, javaslataikat eljuttathatjáka Hivatalba, vagy levélben a Polgármesteri Hivatal címére (6444 Kéleshalom, Fő utca 2.) elküldve, vagy elektronikusan a hivatal@keleshalom.hu e-mail címre továbbítva „Közmeghallgatás” tárgy megjelöléssel 2021. november 23. (kedd) 12.00 óráig lehet eljuttatni.

 A fent megadott határidőig az előzetes kérdés és javaslat feltételének lehetősége a gördülékenyebb szervezést szolgálja és a jelenlegi járványügyi helyzetben elsősorban ezt javasoljuk a lakók részére, ugyanakkor a közmeghallgatáson természetesen helyben is lehet felszólalásra jelentkezni, kérdést feltenni. Kérjük a közmeghallgatáson részt venni szándékozókat, hogy egymás egészségének megóvása érdekében az eseményen lehetőség szerint viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, illetve tartsák a 1,5 méteres távolságot!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ülésen történő részvétel a képviselők, a bizottsági tagok, a gazdasági társaságok és költségvetési szervek vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai kivételével, valamennyi további résztvevő számára védettségi igazolvány felmutatásával történik. Az eseményre történő belépés-, valamint a megtarthatóság szabályai  a virushelyzet miatti kormányzati intézkedések hatására változhatnak.

Kelt, Kéleshalom 2021.11.16.

Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester

Tájékoztató szociális tüzelő igénylésről!

TÁJÉKOZTATÓ

 Tisztelt Kéleshalmi Lakosok!

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére.

Támogatásban részesül, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult előnyt élvez,
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

  1. a) lakatlan az ingatlana,
  2. b) fával nem fűthető az ingatlana,
  3. c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon!
A kérelmeket legkésőbb 2021. november 12. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2021. novemberi ülésén dönt.

Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester

ngyenes 120 órás angol és német nyelvtanfolyamok – őszi kezdéssel – GINOP-6.1.3 pályázat keretén belül – utolsó részvételi lehetőség!

még mindig van lehetőség csatlakozni ősszel induló képzéseinkre – ezek a képzések lesznek viszont az utolsók, amelyek indulnak, mert a pályázat hamarosan kifut.

 

Európai uniós pályázati kereteken belül megvalósuló 120 órás ingyenes, online angol vagy német nyelvi képzéseket indítunk olyan személyek részére, akik

  • 16 és 65 év közöttiek,
  • Bács-Kiskun megyei (lakcím kártyán szereplő állandó v. tartózkodási cím) lakosok,
  • felsőfokú (főiskolai v .egyetemi diplomával) végzettséggel NEM rendelkeznek.

 

A tanfolyamok csak online formában (zoom rendszerben), heti két alkalommal az esti időszakban kerülnek megtartásra. 12-14 fős csoportok indulnak. A jelentkezőket a sikeres regisztráció és szintfe​lmérő teszt kitöltése után azonnal keressük a megadott elérhetőségein. Aki teljesen kezdő csoportba szeretne kerülni, annak nem szükséges tesztet kitöltenie.

 

 

Honlapunkon további leírást (részvételi feltételekkel), információt találhat:

 

http://www.coventry.hu/index.php?lang=hu&f=ingyenes-online-angol-nyelvtanfolyam-2021&v=1

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, egyidejűleg pályázatot írt ki a hallgatók számára.

“A” tipusú Palyazati kiiras 2022

“B” tipusú Palyazati kiiras 2022